Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en uitvoeringsvoorwaarden Maatschap Besten

 Artikel 1

Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Maatschap Besten en haar afnemers.

1.2. Van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen tussen Maatschap Besten en de afnemer zijn slechts bindend, indien Maatschap Besten deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

In alle gevallen waarin niet op de hiervoor bedoelde wijze een afwijkend beding is overeengekomen prevaleren deze voorwaarden te allen tijde. Eventuele toepasselijkheid van voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2

Aanbiedingen

2.1. Alle door Maatschap Besten gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.2. Maatschap Besten behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3

Overeenkomst

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Maatschap Besten eerst dan tot stand nadat Maatschap Besten een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden en die mondeling zijn overeengekomen wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4

Prijzen

4.1. Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:

– gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens;

– inclusief BTW. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten

– vermeld in Euro.

4.2. Ingeval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Maatschap Besten gerechtigd om prijsverhogingen in de met afnemer overeengekomen bepaalde prijs door te berekenen.

Artikel 5

Zichttermijn/recht op ontbinding

5.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet koop op afstand (art. 6:230o BW e.v.), heeft de afnemer het recht gebruik te maken van het herroepingsrecht ten aanzien van (een deel van) de geleverde goederen, binnen een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf het moment van levering. De afnemer is gehouden binnen de termijn van 14 dagen melding te maken aan Maatschap Besten dat hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. 

5.2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgens de wet daarvan uitgezonderde leveranties.

Artikel 6

Leveringstermijn

6.1. De door Maatschap Besten opgegeven uitvoeringstermijn geldt bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de afnemer is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

6.2. Overschrijding van de uitvoeringstermijn kan voor de afnemer nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afnemer – nadat de overeengekomen uitvoeringstermijn is verstreken.– Maatschap Besten een alsnog een redelijke termijn heeft gegeven en Maatschap Besten binnen deze laatste termijn niet heeft geleverd.

 Artikel 7

Uitvoering

7.1. Bij betalingen na 1 april zal de uitvoering (zoals vermeld op de website www.mijnbloemenland.nl)  worden voldaan in het eerst daarop volgende jaar.

7.2.De uitvoering zal plaats vinden volgens goed landbouwkundig gebruik.

Artikel 8

Uitvoering, zekerheidsstelling en risico-overgang

8.1. Indien Maatschap Besten de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet verkrijgt, is zij bevoegd de levering op te schorten.

8.3. Het risico van de bestelde zaken gaat uiterlijk op het moment van levering van die zaken op de afnemer over. Ook wanneer er in delen wordt geleverd gaat het risico van het geleverde deel op het hiervoor bedoelde moment over op de afnemer. DPW/ECF is gerechtigd de kosten verbonden aan verzekering van de geleverde zaken tegen diefstal, breuk, transport, brand alsook tegen andere verzekerbare risico’s aan de afnemer in rekening te brengen.

 Artikel 9

Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening van Maatschap Besten zoals vermeld op de factuur, tenzij Maatschap Besten te kennen heeft gegeven een andere wijze van betaling te verlangen.

Artikel 10

Eigendomsbehoud

10.1. De percelen en planten blijven te allen tijde eigen van de Maatschap Besten. Het is dan ook verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Maatschap Besten de percelen te betreden en/of bloemen te plukken.

Artikel 11

Garantie 

11.1  Maatschap Besten zal zich volgens goed landbouwkundig gebruik inzetten voor de vorming van de percelen bloemenland.  Er kan geen garantie gegeven worden over de resultaten van de ingezaaide percelen. 

Artikel 12

Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Maatschap Besten is beperkt tot uitsluitend directe schade van de afnemer en tevens tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

12.2. Indien de verzekeraar geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Maatschap Besten eveneens beperkt tot uitsluitend directe schade van de afnemer en tevens tot maximaal de factuurwaarde betrekking hebbende op de geleverde zaak of de verrichtte dienst.

Artikel 13

Slotbepalingen

13.1. Bij elk geschil tussen afnemer en Maatschap Besten zal worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle.

17.2. Maatschap Besten is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip in werking en deze wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.